РЕГУЛАТИВА

Регулатива

Закон за социјална заштита

Службен весник на РСМ, бр. 104 од 23.5.2019 година

Службен весник на РСМ, бр. 146 од 17.7.2019 година

Службен весник на РСМ, бр. 275 од 27.12.2019 година

Закон за семејство

ЗАКОН ЗА СЕМЕЈСТВОТО
(Консолидиран текст)

Закон за заштита на децата

ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА НА ДЕЦА
(Консолидиран текст)

Закон за правда на децата

Сл. Весник на РМ, бр.148 од 29.10.2013 година)

Закон за изменување и дополнување на 27.12.2019 година

Закон за општа управна постапка

ЗАКОН ЗА ОПШТАТА УПРАВНА ПОСТАПКА
(Објавено во Сл. Весник на РМ, бр.145 од 23.07.2015 година)

Закон за превенција, спречување и заштита од семејно насилство

Службен весник на РМ, бр. 138 од 17.09.2014 година

Службен весник на РМ, бр. 33 од 05.03.2015 година

Службен весник на РМ, бр. 150 од 2.09.2015 година

Закон за социјална сигурност на стари лица

Службен весник на РСМ, бр. 104 од 23.5.2019 година

Закон за работни односи

Закон за работните односи
КОНСОЛИДИРАН ТЕКСТ

Закон за вработување и осигурување во случај на невработеност

Закон за вработувањето и осигурување во случај на невработеност
КОНСОЛИДИРАНТЕКСТ

Закон за минимална плата во Република Македонија

Службен весник на РМ, бр. 90 од 17.5.2018 година

Закон за спречување и заштита од дискриминација ВОН СИЛА

Службен весник на РСМ, бр. 101 од 22.5.2019 година

 

Закон за азил и привремена заштита

 

Службен весник на РМ, бр. 19 од 13.2.2009 година

Закон за волонтерство

Закон за волонтерството
КОНСОЛИДИРАН ТЕКСТ

КОВИД-19

http://mtsp.gov.mk/covid-19.nspx

https://koronavirus.gov.mk/