Развој и истражување

Развој и истражување во областа на социјалната работа и социјалната заштита

Афирмација на социјалната работа

Подигнување на нивото на професионални стандарди во професионалната социјална работа и во професионалната социјална заштита

Мобилизација и мотивирање на членство

Мобилизација и мотивирање на членството на социјалните работници и професионалците во системот на социјална заштита

Соработка и вмрежување

Соработка и вмрежување во национални и меѓународни организации од областа на социјалната работа и социјалната заштита, создавање на партнерства и мрежи

Нашата визија

Нашата визија е социјално праведно општество во кое социјалните работници се двигатели и моќна сила за општествен развој и благосостојба.

ПРОЕКТИ

ПРОЕКТИ  Подобрување на социјалните услуги преку интегрирано водење на случаи и супервизија на социјалната работаhttps://casemanagement.mk/  Во 2019 година продолжена е соработката со УНИЦЕФ-МК и МТСП како главни

ЧЛЕНСТВО

ЧЛЕНСТВО ШТО ДОБИВАМ КАКО ЧЛЕН НА ЗСРМ? Вмрежување Користење на просториите на Здружението со цел одржување на средби и обуки во доменот на професијата Бесплатно учество на

Информации за членовите

Настани