Меморандуми за соработка

2018

Отворена Порта со претставници на Здружение_на_социјални_работници_на_Македонија со цел потпишување на меморандумот за соработка.

Здружението на социјални работници на Македонија – кои делуваат во делот на подобрување и афирмација на социјалната работа на национално ниво и целокупниот систем на социјална заштита се приклучи во остварувањето на визијата и мисијата на мрежата И Iris-Mk Network за унапредување на социјалните услуги во Република Македонија.

Континуирано во 2019

Склучување на меморандуми за соработка со државни институции од областа на социјалната заштита и образованието и здруженија на граѓани. Во текот на 2019 година склучивме меморандуми за соработка со:

1) ЈУ Завод за социјални дејности како значајна институција во системот на социјална заштита, со цел унапредување на професионалната социјална работа.

2) Здружение на медицински сестри, техничари, акушерки и стоматолошки сестри „ЗА НАС“ Скопје со цел за подигнување на нивото на социјалната работа во секторот здравство.

3) ПОУ Златан Сремец, со цел заедничко делување на полето на социјална заштита и размена на добри практики.