4-та Обука за работа со сексуални малцинства

Нашите Нине Николовска и Александар Митаноски од Здружение на социјални работници на Р.Македонија ја одржаа 4-та Обука за работа со сексуални малцинства во системот на социјална заштита наменета за стручните тимови од Центрите за социјална работа Битoла, Охрид, Струга, Македонски Брод, Прилеп, Ресен и ДемирХисар. Заедно со Субверзивен Фронт / Subversive Front продолжуваме да ги јакнеме капацитетите на стучните кадри во ЦСР за нивна сензибилизација за работа со ЛГБТ лица.